Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene Voorwaarden
 1. Op alle diensten en producten geleverd door PawFive alsmede diegenen die op welke wijze dan ook gebruik maken van, of te kennen hebben gegeven gebruik te willen (gaan) maken diensten en/of producten, hierna te noemen deelnemer, zijn de Algemene Voorwaarden zoals hierna weergegeven van toepassing.
Artikel 2: Betaling
 1. Overeenkomst van opdrachten, producten en diensten komen tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken of doordat de klant zich middels een inschrijfformulier op de website of per email of whatsapp aanmeldt. Door het insturen van een ondertekend aanmeldingsformulier/ of de inschrijving per email wordt de klant betalingsplichtig en gaat deze akkoord met de Algemene Voorwaarden.
  1. Inschrijving is pas definitief wanneer deelnemer een bevestiging van inschrijving ontvangt.
  2. Conform de wet Koop op afstand heeft u bedenktijd van 7 werkdagen waarin u kunt heroverwegen of u de dienst wil afnemen. De bedenktijd begint op de dag van afsluiting van de overeenkomst / inschrijving.
 2. Betaling dient te geschieden binnen een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum, op een door PawFive aan te geven wijze.
  1. Indien artikel 2.3 niet wordt nageleefd, ben je van rechtswege in verzuim en is PawFive gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen. Daarnaast ben je gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door PawFive gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 3. Zonder bewijs van betaling dan wel bij twijfel over betaling is deelname niet mogelijk.
Artikel 3: Deelneming
 1. Deelname aan de diensten van PawFive door personen jonger dan 16 jaar is uitgesloten, m.u.v. Kind en hond. Kinderen zijn welkom om te komen kijken, mits onder toezicht van een volwassene.
  1. Deelname is slechts mogelijk met 1 hond per persoon.
 2. Deelname aan groepsactiviteiten is slechts mogelijk wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting. Vooraf of bij aanvang van een groepsactiviteit kan PawFive vragen naar inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan de hondenschool besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de groepsactiviteit.
 3. Wanneer je driemaal achtereen zonder bericht afwezig bent bij een cursus, kunnen we je helaas niet meer tot de cursus toelaten.
 4. Om deel te nemen aan het praktijkexamen van een cursus dien je minimaal 6 lessen bij te wonen en het theorie-examen gemaakt te hebben.
 5. Het gebruik van of het door de hond dragen van zogenaamde slipkettingen, prikbanden, of op afstand inschakelbare stroombanden tijdens de cursussen is ten strengste verboden en leidt tot uitsluiting van verdere deelname onder in standhouding van het bepaalde in artikel 11.1.
 6. Er wordt verwacht van u dat u op tijd aanwezig bent. Gemiste onderdelen komen niet in aanmerking voor restitutie of rechten op compensatie.
 7. Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van directie en medewerkers van PawFive strikt op te volgen.
  1. Het niet opvolgen van instructies of naleven van deze voorwaarden zal uitsluiting van deelname tot gevolg hebben zonder restitutie of rechten op compensatie.
Artikel 4: Aansprakelijkheid
 1. Deelname aan de diensten van PawFive vindt plaats op eigen risico en verantwoording. De klant blijft ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond.
  1. De Klant dient een WA verzekering te hebben die tevens dekkend is voor eventuele schade aangebracht door de hond.
 2. Voor de veiligheid van mens en dier graag de honden aangelijnd houden op het gehele terrein van Landgoed Beukbergen.
 3. Gedurende de lessen zijn de honden altijd aangelijnd tenzij in opdracht van de trainer anders wordt bepaald. Trainers kunnen ten alle tijden maatregelen nemen als de veiligheid van de cursisten of honden in gevaar komt.
 4. Laat geen afval achter op het terrein waar PawFive haar diensten aanbiedt.
  1. Op openbaar terrein dienen landelijke, regionale en lokale (aanlijn- en opruim) bepalingen dienen te worden opgevolgd.
  2. Eventuele consequenties dan wel boetes ten gevolge van het niet naleven van artikel 15 en artikel 15.1 zijn voor rekening van de eigenaar.
 5. Tijdens de aangeboden diensten is roken niet toegestaan.
 6. Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de les is niet toegestaan (Overleg met de trainer bij eventuele overmacht).
 7. Honden worden geacht zich sociaal te gedragen ten opzichte van soortgenoten en mensen en ten opzichte van de omgeving waarin zij verkeren. Mensen worden geacht zich sociaal te gedragen ten opzichte van mensen, honden en ten opzichte van de omgeving waarin zij verkeren.
  1. Het niet sociaal gedragen van deelnemende honden of mensen wordt door de directie en medewerkers van PawFive bepaalt. Verdere deelname is dan uitgesloten. Deze bepaling is bindend.
Artikel 5: Overige bepalingen
 1. Afspraken gaan altijd door.
  1. Indien weersomstandigheden, ziekte van directie of medewerkers of overmacht de afspraak niet doorgaat wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. Er wordt zo snel mogelijk een alternatief geboden.
  3. Bij gedragstherapie geldt: als deelnemer onverhoopt niet de afspraak kan nakomen, dan dient dit minimaal 48 uur van te voren per email te worden gemeld. Gebeurt dit niet of later, dan wordt de les doorberekend.
 2. Voor het overige, niet bepaalde, beslist de directie en medewerkers van PawFive. Beslissingen zijn bindend.
 3. Tijdens alle activiteiten kunnen er door een medewerker foto’s of video’s gemaakt worden. Deze opnamen worden door ons gebruikt ter illustratie van onze website, webshop, magazines en/of social media. Als je een foto of een video wilt laten verwijderen, kun je hiervoor een mail sturen naar info@pawfive.nl. Wie bezwaar heeft tegen het maken van een foto of video, kan dat melden bij de fotograaf.
  1. Voor de privacy van onze medewerkers en onze klanten verzoeken wij iedereen om geen foto’s en video’s te maken tijdens de diensten die PawFive aanbiedt.
 4. Wij verzoeken u om eventuele klachten schriftelijk in te dienen via info@pawfive.nl t.a.v. Masha Gubkina. U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens zullen we ons best doen om tot een passende oplossing met u te komen.
 5. Documenten die wij delen met de deelnemer mogen niet met derden worden gedeeld zonder schriftelijke toestemming van PawFive.